Climathon – panelová diskuze

V rámci letošního ročníku akce Climathon se bude konat i panelová diskuze, zaměřená na ekologické problémy města Brna a jejich řešení s využitím inovativních přístupů a vesmírných technologií. Diskuze se zúčastní řada specialistů z oborů ekologie, urbanismu, vesmírných technologií, byznysu a dalších. Přítomni budou také zastupitelé města Brna. Medailonky našich hostů si můžete prohlédnout níže!

 
Akce je volně přístupná veřejnosti a každý se zájmem diskutovat je vítaný. Přijďte a pomozte utvářet budoucí podobu našeho města!

KDY:

Pátek, 27. 10. 2017, 12:00

KDO:

kdokoliv!

KDE:

Industra @Masná 9, 602 00 Brn
o

VSTUP:
volný!

NAŠI HOSTÉ:


Jakub Kapuš / SOSA / Bratislava – SOSA je Slovenská organizace pro vesmírné activity. Jedním z jejich projektů je SkCube (Slovenský studentský satelit), který je nyní již 117 dní na oběžné dráze.
www.sosa.skhttp://www.skcube.sk/
Or LinkedIn profile

 

 


Vladimír Dániel / VZLU / Prague – VZLU je jedním z průkopníků vesmírného výzkumu a vývoje v České republice. VZLUsat1 je český nanosatelit vyvinutý výzkumnou organizací, komerčními společnostmi a univerzitami. http://vzlusat1.cz/en/. Satelit je na oběžné dráze 117 dní.

 

 


Bastian Paetzold / Open Cosmos Ltd / Harwell UK – Bastian je podnikatel a ekonom, který přichází ze společnosti Open Cosmos z Británie. Ta se zaměřuje na jednoduché a cenově dostupné vesmírné mise. Umožňují malým a středním podnikům, výzkumníkům, vládám a organizacím poslat na oběžnou dráhu malý satelit a využívat ho k vývoji nástrojů, experimentů a myšlenek.
Or LinkedIn profile

 

 Vratislav Šálený / Sobriety Aerospace / Brno/Kuřim – letecký inženýr, zakladatel a spolumajitel české technologické firmy Sobriety s. r. o., ve které se podílí na projektech pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA). Aktuálně je řešitelem národního projektu FV10482 TRIO, ve kterém vede tým expertů vyvíjející habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí /HELP/.
Or LinkedIn profile

Jiří Dušek / Hvězdárna a planetárium Brno –český astronom, astrofyzik a politik, autor řady populárně vědeckých knih, expert na nanosatelity. V současnosti pracuje jako ředitel Hvězdárny a planetária Brno.
Jiří Marek / Magistrát města Brna – vystudovaný chemik oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí VUT v Brně se zájmem o vodíkové technologie. Jiří se dále specializuje na oblast otevřeného přístupu k vědeckým informacím a ve volné chvílích rád dělá průvodce městem Brnem. Nyní pracuje jako manažer akcí a projektů Magistrátu města Brna, kde se zabývá rozvojem vnitřního ekosystému města s ohledem na zavádění inovací.

 

 

Olga Brovkina / Výzkumný ústav globálních změn Akademie věd ČRIng. Olga Brovkina, CSc. bude na Climathonu zastupovat Výzkumný ústav globálních změn Akademie věd ČR, konkrétně jeho Oddělení vzdáleného snímání. Oddělení je zaměřeno na hodnocení různých typů přírodních a člověkem řízených ekosystémů v různých prostorových a časových měřítcích. K řešení svých výzkumných cílů využívá divize spektrální družicová data v kombinaci s hyperspektrálními a laserovými snímacími vzdušnými daty získanými leteckou létající laboratoří obrazových systémů (FLIS) CzechGlobe.

 

 

Jan Hollan – vystudovaný fyzik, který od roku 1990 ve své práci propojuje astronomická témata s environmentálními. Nejširším rámcem, kterému se věnuje, je globální změna a ochrana klimatu, badatelsky působí v podoborech pasivní domy a světelné znečištění. Na Fakultě sociálních studií MU vyučuje předmět Environmentální aspekty využívání energie .

 Organizátor:


KoPlac, z.s., Iva Jurjev, iva.jurjev@koplac.cz
V případě jakýchkoliv specifických dotazů neváhejte kontaktovat organizátory akce.
 
Partnery Climathonu jsou:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
During this years Climathon we will start a Panel discussion about the ecological problems in Brno and how to solve those problems using the space technology and innovative approaches.
 
The discussion will include specialists in the fields of ecology, urbanism, space technology, business and much more. There will also be present representatives from the city of Brno. You can see the list of our guest cast below.
 
Participants will be able to ask questions and participate.

The conference is open to public and everyone who wants to discuss is welcomed!

 


We invite you to participate in this event and help shape the future of the city.

For registration fill the form:

AGENDA:
 
When:

Friday 27.10, from 12.00h

Who:

everyone

Why:

For doing something important for us, our city and our planet, shape the future of the city

Where:

Industra @Masná 9, 602 00 Brno

Participation fee:

Free including

OUR STAR CAST:Jakub Kapuš / SOSA / Bratislava – SOSA is the Slovak Organisation for Space Activities. One of their projects is the SkCube (Slovak Student Satellite) which is currently 117 days in the orbit. www.sosa.skhttp://www.skcube.sk/

Or LinkedIn profile

 

Vladimír Dániel / VZLU / Prague – VZLU is one of the pioneers for space research in the Czech Republic. VZLUsat1 is Czech technological nanosatellite, developed by research institution, commercial companies and universities http://vzlusat1.cz/en/.

 

 

 Bastian Paetzold / Open Cosmos Ltd / Harwell UK – Bastian is an entrepreneur and economist, coming from Open Cosmos Ltd UK. Open Cosmos specialize in simple and affordable space missions. They enable SMEs, researchers, governments and large organisations to bring a small satellite into orbit and use it  for developing instruments, experiments and ideas.Vratislav Šálený / Sobriety Aerospace / Brno/Kuřim – aviation engineer, founder and co-owner of the Czech technology company Sobriety s., in which he participates in projects for the European Space Agency (ESA). Currently, he is the solver of the national project FV10482 TRIO, where he leads a team of experts developing a habitat for an extreme environment with a lightweight-pressurized structure (HELP).

Or LinkedIn profile
Jiří Dušek / Hvězdárna a planetárium Brno – Czech astronomer and astrophysicist, the author on many popularly educational publications, expert in nanosatellites. Currently works as a director of Brno Observatory and Planetarium.


Jiří Marek / Brno City Municipality – an environmental chemist interested in hydrogen technologies and also a specialist on the topic of open access to scientific information. He knows the city well because of his experience as a tourist guide in Brno. Nowadays he works as Smart City Projects and Events Manager for the Brno City Municipality where he helps with the development of the Brno City Ecosystem platform to foster innovation in the City.
Olga Brovkina/ Department of Remote Sensing, Global Change Research Institute AV CR, v.v.i (CzechGlobe).The department is focused on evaluation of various types of natural and man-managed ecosystems at different spatial and temporal scales. To address its research objectives, the department uses spectral satellite data in combination with hyperspectral and laser scanning airborne data acquired with the CzechGlobe’s airborne flying laboratory of imaging systems (FLIS).

 


Jan HollanJan Hollan is a graduate physicist who has been linking astronomical themes with environmental issues since 1990. He is mainly devoted to the topics related with global climate change and climate protection, he is a research specialist in passive houses and light pollution. At the Faculty of Social Studies he teaches the subject of Environmental aspects of energy use.

 Event organizer:


KoPlac, z.s., Iva Jurjev, iva.jurjev@koplac.cz
 
 
If you have any specific queries about planning your visit please contact organizers