Climathon-Brno 2017

Climathon-Brno 2017

Climathon je celosvětová 24-hodinová akce, která se 27.října koná současně ve více než osmdesáti světových metropolích. Je to hackathon zaměřený na problematiku klimatické změny.

Na Climathonu se setkají lidé s nadšením a schopnostmi řešit výzvy, s nimiž se světové metropole a města potýkají. Climathon láká inovátory, podnikatele, studenty a profesionály aby pro města navrhovali nová řešení problémů spojených s klimatickou změnou.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
For English version scroll down

Problémům souvisejícím s klimatickými změna čelí většina měst na světě. Brno se v letošním roce připojilo ke Climathonu, globálnímu hackatonu zaměřenému na klimatické změny a pro účastníky definovalo dvě hlavní soutěžní oblast. První se věnuje klimatickým změnám obecně a zlepšení kvality životního prostředí v Brně. Druhá výzva se zaměřuje na využití satelitních technologií pro monitorování klimatických změn ve městě a navržení řešení s využitím získaných dat.

V každé oblasti získá vítězný tým finanční odměnu:

 1. Jak připravit Brno na klimatické změny: 10 000 CZK
 2. Využití pro Brněnský CubeSat: 10 000 CZK

Vítězné týmy také získají podporu při inkubaci jejich nápadu a poradenství při realizaci projektu.

Pro registraci vyplňte formulář :

do 15.10:
https://climathon.climate-kic.org/brno

od 15.10:
https://docs.google.com/forms/d/15BPx8Egeq0JlnBqZhiq2qXa-9sZfwD2WfU2ugZkpdeA

Termín pro registraci: 26.10

1. Jak připravit Brno na klimatické změny

Ve veřejném průzkumu při strategii Smart City Brno #brno2050 občané vybrali jako nejdůležitější oblasti definující kvalitu života ve čisté životní prostředí a městskou zeleň. Město Brno si uvědomuje závažnost dopadu klimatických změn na kvalitu života ve městě, cílem Climathonu je Brno studenty, technologické nadšence a mladé inovátory pro definici nápadů a navržení konkrétních řešení, jak předcházet negativním vlivům klimatických změn a zachovat kvalitu života v Brně na nejvyšší úrovni.Témata výzvy:

 • Vzájemné propojení dopravy – ovzduší – zeleň

Největší dopad na kvalitu ovzduší má doprava, většinu exhalací v Brně způsobují právě auta a běžná přeprava oso, zboží a produktů v rámci Brna. Cílem je monitorování této oblasti ve spojení s vlivem na zdraví a propojení s přírodou ve městě a případně navržení nějakého řešení pro Brno.

 • Uhlíková stopa

Pokud by každý člověk na planetě žil podobným způsobem jako průměrný Švýcar, spotřebovalo by lidstvo za rok tři planety Země! Proto si Švýcarsko definovalo výzvu snížit svoji uhlíkovou stopu tak, aby se spotřeba snížila na jednu planetu Zemi za rok. Při naplnění tohoto cíle by tak každý obyvatel planety mohl mít životní úroveň Švýcarska a současně by byla zachována ekologická neutralita. Máme jenom jedno Brno. Zkuste navrhnout řešení, které by snížilo spotřebu obyvatel Brna ze tří na jedno Brno!

 • Světelný smog

Svítíme příliš? Kolik spotřebujeme energie pro osvětlení? Svítíme efektivně? Jak si stojí Brno ve srovnání s jinými městy? Navrhněte řešení pro Brno na sledování světelného smogu nebo optimalizaci veřejného osvětlení.

 • Zdravá zeleň

Brno získalo zlatou medaili v soutěži zelené město. Brno má spoustu zeleně, ale většina zeleně jsou lesy a neudržované zelené zóny s náletovými dřevinami. Parků a udržované zeleně je v Brně omezeně. Jaký je stav zeleně na území Města Brna? Můžeme situaci se zelení nějak zlepšit?

2. Výzva CubeSat pro Brno

Může mít Brno vlastní satelit? Můžeme využít vlastní satelit pro monitoring klimatických změn a využít tyto data pro navržení vhodného řešení pro zvýšení kvality života ve městě?

CubeSat (U-class spacecraft) je typ miniaturního satelitu určeného pro vesmírný výzkum, který se skládá z několika jednotek velikosti 10x10x10 cm a hmotnost CubeSat by měla být menší méně než 1,33 kg na jednotku.

Druhou výzvou je navrhnout funkce pro CubeSat Brno tak, aby bylo řešení technicky proveditelné a realizovatelné a mělo pozitivní dopad na kvalitu života v Brně. Postavte váš vítězný projekt na CubeSat Brno! Brno nemá hranice, vynesme Brno na oběžnou dráhu!

Město Brno dá k dispozici všem účastníkům vybrané datové soubory pro realizaci jejich projektů:

 • Pohyb brněnské populace během dne (data od T-mobile)
 • Teplotní mapa Brna v létě a v zimě (data od CzechGlobe)
 • Data o zeleni města Brna

Současně budou mít všichni účastníci přístup k datům ze satelitů Copernicus.

Kdy:

Pátek 27.10., registrace bude zahájena v 9:30. Akce potrvá 24 hodin

Kdo:

Akce je určena pro studenty, startupy, podnikatele, občany, technické experty, geeky a inovátory. Maximální počet účastníků akce je omezen na 50.

Proč:

Chceme udělat něco pozitivního pro nás, naše město i planetu! Climathon se současně uskuteční ve více než 200 městech po celém světě.

Kde:

Industra, Masná 9, 60200 Brno

Vstupné:

Účast je zdarma

Garant akce:

KoPlac, z.s., Iva Jurjev, iva.jurjev@koplac.cz, +420 725 379 212

Více informací najdete na Facebooku.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat organizátory akce

Partneři Climathonu Brno-2017 jsou:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Climathon is a global 24-hour climate change hackathon which will take place simultaneously in major cities around the world on 27 October 2017.

It brings together the challenges of the world’s cities with the people who have the passion and ability to solve them. Climathon attracts innovators, entrepreneurs, students and professionals to create innovative solutions to cities climate challenges.

This year participants will be challenged with two topics related to the problem and innovations in the city. Brno is preparing for its future right now and challenging its citizens to help to solve these problems. The first topic is related to climate change and the problem the city will face in the future, and the second topic is related to the space technologies used to monitor climate change.

 

The best ideas for each topic will be rewarded with:

 1. How to Prepare Brno for Climate Change: 10 000 CZK
 2. Brno CubeSat Challenge: 10 000 CZK

The winning team will also get a support and incubation for their ideas.

If you want to register fill this form:
till 15.10
https://climathon.climate-kic.org/brno

after 15.10
https://docs.google.com/forms/d/15BPx8Egeq0JlnBqZhiq2qXa-9sZfwD2WfU2ugZkpdeA/edit
Deadline for registration is 26.10

1. How to Prepare Brno for Climate Change

According to #brno2050 strategy and the votes from the citizens, one of the most important aspects of the quality of life will be the healthy and living environment as well as the nature in the city. The city of Brno is aware of the risks associated with climate change. The increasing risks associated with climate change in urban areas increase their vulnerability and it can have extensive negative impacts on the quality of life of the population (safety, health, earnings and property) as well as on the national economy, ecosystems and natural capital.

Focus on:

 • Interaction of transport – air – green

The exhalations from traffic are one of the most troublesome problems in Brno. It is important to monitor this area in terms of air, human health and nature in the city. Take the challenge and design an challenge for Brno!

 • Ecological footprint / carbon footprint

The Swiss researchers have calculated that if all the people on the Earth lived at the level of the Swiss, the humanity would need three planets. The aim has to be to fit on our one Earth and to raise people’s awareness of what environmental / carbon footprint they are leaving. We have only one Brno. Can you suggest any solution that can decrease Brno consumption to one Brno!

 • Light Smog

Do we use lights a lot? How much does it take energy and is it used everywhere? How is it going in Brno compared with other cities? Try to offer an idea how to monitor the light smog in Brno or an idea that can lead to optimization of Brno lightings.

 • Health of Greenery

Brno got a Golden medal in Green City Competition. There is a lot of greenery in Brno, but it mainly consists of forests or unmaintained areas. We have only a few parks and cultivated greenery. What is actually the health and quality of greenery in the city? What is the condition of health of greenery in Brno? Can we help to improve the greenery in city somehow?

2. Brno CubeSat Challenge

Can City of Brno launch its own satellite? Can the satellite be used to monitor climate changes in Brno and to propose new solutions how to increase the quality of living in the city?

A CubeSat (U-class spacecraft) is a type of miniaturized satellite for space research that is made up of multiples of 10×10×10 cm cubic units. CubeSats have a mass of no more than 1.33 kilograms per unit, and often use commercial off-the-shelf (COTS) components for their electronics and structure.

Our challenge is to design concept of Brno CubeSat, that would be feasible and that could help to improve the quality of life in Brno. Build your Climathon winning idea on data from Brno CubeSat. We have no limits, let’s launch Brno to the orbit.

 

Possible data sets to be used by MMB:

 • Data about the present population in daily rhythms (T-mobile)
 • Thermal map of Brno in summer and winter (MMB, Czechglobe)
 • Data about the greenery in the city

Also, participants will be able to use data from Copernicus satellites for their projects will be offered by the Climate-KIC.

 

When:

Friday 27.10, the registration will start at 9:30 am. The event lasts for 24 hours

Who:

Students, start-ups, entrepreneurs, citizens, technical experts & app developers and the maximum is 50 participants.

Why:

For doing something important for us, our city and our planet. Climathon will take place simultaneously at more over 200 major cities around the world

Where:

Industra @Masná 9, 602 00 Brno

Participation fee:

Free including food and drinks

Event organizer:

KoPlac, z.s., Iva Jurjev, iva.jurjev@koplac.cz

 

For more information check our Facebook event

If you have any specific queries about planning your visit please contact organizers

The partners of the Cliamthon Brno-2017 are: